Kategorie:

Obowiązująca ustawa

Ponadto od 1974 r. obowiązuje w Szwecji ustawa o ochronie za­trudnienia, która w głównych przepisach głosi, że Pracodawca, wypowiadając pracę, musi podać przekonujące uzasadnienie. Wypowiedzenie może być zaskarżone i pozostaje w zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania.

Okres wypowiedzenia pracy dla pracowników w wieku po­wyżej 45 lat może wynosić do 6 miesięcy.O zamiarze zmniejszenia zatrudnienia musi być zawiadomiony Urząd Zatrudnienia z wyprzedzeniem od dwu do sześciu miesięcy przed realizacją zamiaru. Urzędy rynku pracy od 1978 do 1984 r. finansowały też utrzyma­nie dotychczasowego stanu zatrudnienia w firmach mających ważne znaczenie na lokalnych rynkach pracy i w dużych przedsiębior­stwach. Od 1981 r. zaczęto odchodzić od tradycyjnych form poli­tyki zatrudnienia. Środki z budżetu w coraz większym stopniu przez­naczano na stymulację silnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw i branż, przeprowadzając dewaluacje, obniżając stopę procentową, redukując podatki.