Kategorie:

Strajk generalny

Strajk generalny w 1909 r., po którym wiele związków lokal­nych, a nawet krajowych, przestało istnieć, z całą ostrością uświado­mił robotnikom potrzebę racjonalnej organizacji. Na Kongresie LO w 1912 r. przyjęto zasadę, według której poszczególne związki miały objąć wszystkich zatrudnionych w danej branży. Jednakże reorganizacja przebiegała powoli, hamowały ją trudności z pre­cyzyjnym określeniem tego, czym jest „branża”, i opór związków, które nie chciały tracić swojej odrębności.

Także w samym prze­myśle zachodziły zmiany powodujące konieczność tworzenia nowych związków. Proces tej restrukturalizacji zakończył się na ogół w la­tach trzydziestych, ale po dzień dzisiejszy ciągle jeszcze w niektó­rych przypadkach na potrzeby rokowań trzeba tworzyć wspólne delegacje różnych związków działających w tej samej branży i. przy zawieraniu umowy mających za partnera 1 związek pracodawców.