Kategorie:

W pierwszym okresie działalności

W pierwszym okresie działalności, do przełomu XIX i XX w., AFL była organizacją bojową. Osiągnięcia — zwłaszcza w dziedzinie płac — które miała, niezaprzeczalnie przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej robotników. Wadą jej działalności było to, że od początków istnienia skupiała przede wszystkim robotników wy­kwalifikowanych, których większość stanowiła tzw. arystokrację robotniczą, zorganizowaną w związkach zawodowych tworzonych według zawodowych specjalności.

Tym samym jej osiągnięcia eko­nomiczne dotyczyły bezpośrednio tylko wąskiej warstwy amery­kańskiej klasy robotniczej. Nie dopuszczając do swoich szeregów robotników niewykwalifikowanych i kolorowych, AFL stworzyła podstawy do trwających do dziś praktyk dyskryminacyjnych, nie znanych w takiej skali współcześnie w innych krajach kapitalistycz­nych.