Kategorie:

Wiele przyczyn genezy

Na jego genezę złożyło się wiele przyczyn. Amerykańska Federa­cja Pracy przejęła od swej poprzedniczki jedynie hasła ekonomiczne, albowiem powstała w momencie, gdy tamta stopniowo wycofywała się z dalej idących postulatów w sprawie przemian strukturalnych panującego systemu społeczno-politycznego. Kolejne zmiany i uzu­pełnienia zdecydowanie osłabiły antykapitalistyczne akcenty prog­ramu.

Kim był Samuel Gompers?

O tym, jak ważne dla kierunku rozwoju organizacji były sprawy kadrowe przesądza historia dojścia do władzy jej najbardziej znanego przywódcy. To właśnie Samuel Gospers był przedstawicielem umiarkowanego skrzydła w ruchu związków zawodowych. Można powiedzieć, że Amerykańska Federacja Pracy była jego dzieckiem, dziełem całego życia.

Pod wodzą Samuela Gompersa AFL koncentrowała się na ta­kich problemach, jak podwyższenie poziomu płac, skrócenie czasu pojedynczego dnia pracy oraz zapewnienie bezpiecznych warunków dla pracujących. Tak okre­ślone cele działania miały ówcześnie charakter bardzo postępowy, zważywszy istniejącą wtedy skalę wyzysku robotników. Były to dą­żenia o decydującym znaczeniu dla losu robotników. Rzecz polegała jednak na stopniu zaangażowania się AFL w walkę o realizację tych celów.