Kategorie:

Niewielka liczebność ugrupowań

Były to jednak ugrupowania o niewielkiej liczebności i nie odgrywały decydującej roli w amerykańskich związkach zawo­dowych. Zachowawczy, zdominowany przez ściśle utylitarne cele charakter amerykańskiego ruchu zawodowego jako całości do końca lal dwu­dziestych był konsekwencją wpływu wielu specyficznych czynników politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych, które stwo­rzyły amerykański system ustrojowy i określiły jego funkcjonowanie.

W Stanach Zjednoczonych demokracja polityczna pojawiła się naj­wcześniej w porównaniu z innymi krajami. W zasadzie porównywalny może tu być jedynie proces demokratyzacji politycznej w Wielkiej Brytanii oraz specyficzny, ale jednak również mieszczący się w tej kategorii – proces tworzenia narodu politycznego i ugrupowań politycznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ważne jest też, że demokracja polityczna w USA zo­stała ustanowiona przed rozwojem przemysłu. W związku z tym jej realne funkcjonowanie, przynajmniej do początków rozwoju kapitalizmu monopolistycznego, utrwalało wiarę w doskonałość istniejącego systemu politycznego.