Kategorie:

Odróżniająca cecha

Ten radykalizm miał jednak cechę odróżniającą go od ra­dykalizmu klasy robotniczej Europy: miał on charakter populi­styczny, a nie socjalistyczny, ponieważ w świadomości amerykań­skich robotników walka toczyła się między warstwami — ludzi bied­nych i bogatych, a nie między klasami kapitalistów i robotników.Szeroki zasięg wpływów gomperyzmu (od nazwiska przywódcy AFL) nie oznacza, że w amerykańskich związkach zawodowych nie występowały przypadki tworzenia klasowych, rewolucyjnych, orga­nizacji.

W samej AFL istniało od początku lewe skrzydło, reprezen­towane przez bezpartyjnych aktywistów związkowych, socjalistów i anarchosyndykalistów, którzy opowiadali się za walką klasową i za zreorganizowaniem cechowych związków zawodowych w związki przemysłowe, obejmujące wszystkich pracowników danej gałęzi przemysłu.